گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها


تایید صلاحیت پایه سه بازرسی جوش از انجمن شرکت های بازرسی فنی ایران
 

تایید صلاحیت خدمات بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب و تفسیر فیلم از شرکت گاز
 

ایـزو 2008 - 9001 در خدمـات بـازرسـی فنـی

تایید صلاحیت بازرسی جوش از سازمان ملی استاندارد ایران
 

جواز تاسیس واحد خدمات مهندسی از وزارت صنایع
 

ایزو 17020 در سیستم مدیریت کیفیت

عضویت در انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا ASNT
 

پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقیقی
 

گــواهیـنـــامـه بیـــن المللــی ASNT NDT Level III