پروژه های مشاوره فنی

– سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی
– شرکت پالایش گاز خانگیران
– مجتمع سیمان شرق
– شرکت منطقه چهار عملیات انتقال گاز
– شرکت ایران خودرو خراسان
– شرکت تکلان توس
– شرکت مدیریت تولید برق توس (نیروگاه توس)
– شرکت صنایع هیدرولیک
– شرکت مهد خودرو
– شرکت رینگ سازی مشهد
– شرکت پیشتاز صنعت شرق
– شرکت الماس کاران توس
– شرکت صفا توس
– شرکت توس آزمون
– شرکت بهینه گستر جوش
– شرکت ایمن آزمای شرق
– توربین نیروی توس
– سازمان نظام مهندسی رفسنجان
– شرکت جوش پژوهش شرق
– شرکت پویان توس
– شرکت طرح و آزمون پارس
– شرکت کندر صنعت پارتیان
– اتحادیه کل مسکن مهر مشهد
– شرکت پویشگران کیفیت پارس
– شرکت رهاورد گستره شرق
– شرکت مبنا توس
– شرکت بهساز
– شرکت صحت سنجش آتی بین
– شرکت توس پیوند
– شرکت سوله خراسان
– نهامین پردازان آسیا
– شرکت ایستا سازه
– نیروگاه شریعتی مشهد
– شرکت مشیز آزمون