پروژه های صنعتی

 

- انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از تاسیسات گازی منطقه خانگیران سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

- مدیریت نیروی انسانی خدمات نظارت و بازرسی بر عملیات اجرایی و کارگاه های عایق کاری ، پروژه های گازرسانی و نصب تجهیزات در مشهد و نواحی گاز رسانی استان خراسان رضوی سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT و مخرب شامل آزمایشهای خزش و تخمین عمر باقیمانده به روش رپلیکا بر روی قطعات توربو ژنراتور ۱۵۰مگا واتی واحد چهارم نیروگاه توس مشهد در سال ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT و مخرب شامل آزمایشهای خزش و تخمین عمر باقیمانده به روش رپلیکا بر روی قطعات توربو ژنراتور ۱۵۰مگا واتی واحد دوم نیروگاه توس مشهد در سال ۱۳۸۸

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT و مخرب شامل آزمایشهای خزش و تخمین عمر باقیمانده به روش رپلیکا بر روی قطعات توربو ژنراتور ۱۵۰مگا واتی واحد اول نیروگاه توس مشهد در سال ۱۳۹۰

- مدیریت انجام عملیات کوپن گذاری در ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز در سطح استان خراسان رضوی

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه های اورهال واحد یکم ، دوم ، سوم ، پنجم و ششم نیروگاه کنگان ( ظرفیت واحد ۲۵ MW ) سالهای : ۱۳۹۱-۱۳۸۹-۱۳۸۸

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور اورهال (گازی و بخار ) واحد سوم ، ششم ، هفتم و هشتم نیروگاه شریعتی مشهد ( ظرفیت واحد ۱۲۵MW / 25MW ) سالهای : ۱۳۸۹- ۱۳۸۸- ۱۳۸۷- ۱۳۸۶

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال واحد اول ، دوم و سوم نیروگاه قائن ، سالهای : ۱۳۸۹- ۱۳۸۸

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT پروژه بازسازی تجهیزات روتور و توربوژنراتور واحد ۳ بخار نیروگاه بعثت ، سال ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال واحد سوم ، هشتم و نهم نیروگاه زاهدان ، سالهای : ۱۳۸۹- ۱۳۸۸

- انجام آزمایش PHASED ARRAY بر روی پوسته IP توربین واحد چهارم نیروگاه توس در طی سه مرحله در سالهای : ۱۳۸۹- ۱۳۸۸

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT یاتاقانها و تجهیزات متفاوت واحدهای مختلف نیروگاه مشهد ، سالهای : ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷ - انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT تجهیزات دوار واحدهای ۱و ۲و ۳ مجتمع سیمان شرق مشهد ، سالهای : ۱۳۹۰- ۱۳۸۹– ۱۳۸۸- ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال و بازدید مسیر داغ نیروگاه واحد دوم پتروشیمی اراک ، سال : ۱۳۸۹

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT پروژه بازسازی مبدلهای حرارتی شرکت فراورش بندر امام

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT یاتاقانهای توربین واحد یک و دو بخار کارخانه قند شیرین ، سالهای : ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال واحد یک آلستوم نیروگاه بوشهر ، سال : ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT برخی از تجهیزات توربوژنراتور و قسمت بویلر واحد دوم نیروگاه شهید رجایی ، سال : ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال واحد گازی نیروگاه سمنان ، سال : ۱۳۸۹

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال واحد یک آلستوم نیروگاه بوشهر ، سال : ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای کمپرسور و ژنراتور پروژه اورهال واحد B گازی وسینگهاوس پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ، سال : ۱۳۸۷

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT یاتاقان برای شرکت کاوش صنعت توس ، سال : ۱۳۸۸

- انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT کلیه تجهیزات مورد نیاز در قسمتهای توربو ژنراتور پروژه های اورهال واحد پنجم نیروگاه شهید منتظر قائم ( ظرفیت واحد ۱۲۵ MW ) سال : ۱۳۹۱

 
  • myi-courses