پروژه های ساختمانی

- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰۰ تنی پروژه پایتخت
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۱۵۰ تنی (۱۶۰واحدی ) نگارش
- بازرسی جوش اسکلت فلزی مجتمع مسکونی ۳۲۰۰ تنی(۷۵۰ واحدی) ثامن
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۴۷ واحدی تعاونی مسکن مهر ۲۸ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰۰ تنی پروژه دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۸۷ واحدی تعاونی مسکن آبادگران پرواز ثامن الائمه
- پروژه بازرسی جوش ۲۰۱ واحدی تعاونی مسکن مهر ۷۲ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۹ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۳ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۸ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۴۷
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۹۹ واحدی تعاونی مسکن مهر ۶۱ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸۰ تنی فاز دوم حسینیه و مسجد خاوریها
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۰ واحدی تعاونی مسکن اداره کار مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۲۱ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۱۶
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۴۰ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۷ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۵۶ واحدی تعاونی مسکن مهر فرهنگیان احمد آباد مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۳۶۵ واحدی تعاونی مسکن مهر راه آهن ، فرودگاه و راه و ترابری مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۷۶ واحدی فاز ۳ تعاونی مسکن مهر ۲ و ۵ شهرستان فردوس
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰ واحدی تعاونی مسکن آینده سازان شهرستان سرایان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰ واحدی تعاونی مسکن جوانان شهرستان کاخک
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۸۴ واحدی تعاونی مسکن مهر ۸۸ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۷۰ واحدی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۶ واحدی تعاونی مسکن مهر ۲ شهرستان بشرویه
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۳۸ واحدی تعاونی مسکن مهر شورای حل اختلاف مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۶۴ واحدی فاز ۲ تعاونی مسکن مهر ۲ و ۵ شهرستان فردوس
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۰ واحدی تعاونی مسکن بهزیستی شهرستان سرایان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۶ واحدی تعاونی مسکن کارکنان دانشکده الهیات مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۳۳ واحدی تعاونی مسکن ظفر طوس
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۹ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی طرح توسعه سینما هویزه
- بازرسی جوش اسکلت فلزی مجتمع و تالار پونک
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۴ واحدی تعاونی مسکن ارژنگ قوچان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۶ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۳۲ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۰ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۱ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۲ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۳ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۸۸ واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان خلیل آباد فاز ۲
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۷۰ و ۸۰ واحدی تعاونی مسکن مهر شهرستان خلیل آباد فاز ۱ و ۲
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ساختمان پزشکان شهرستان رفسنجان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی دانشکده پزشکی رفسنجان
- بازرسی جوش سازه فلزی شعبه مرکزی بانک قوامین شهرستان کاشمر
- بازرسی جوش سازه فلزی کارخانه شیر فجر آساک قوچان
- بازرسی جوش سازه فلزی ۷۴ واحدی تعاونی مسکن کارکنان توزیع برق مشهد
- بازرسی جوش سازه فلزی ۵۰ واحدی تعاونی مسکن مهر آزاد ۱۹۹ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۲۰ واحدی تعاونی مسکن مهر طبیعت بردسکن
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۵ واحدی تعاونی مسکن کارمندان ایران خودرو
- انجام آزمایشهای غیر مخرب MT و UT بر روی سازه پلهای (۹ پل) عابر پیاده بلوار وکیل آباد مربوط به پروژه قطار شهری
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰۰ تنی پروژه پایتخت
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۱۵۰ تنی (۱۶۰واحدی ) نگارش
- بازرسی جوش اسکلت فلزی مجتمع مسکونی ۳۲۰۰ تنی(۷۵۰ واحدی) ثامن
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۴۷ واحدی تعاونی مسکن مهر ۲۸ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰۰ تنی پروژه دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۸۷ واحدی تعاونی مسکن آبادگران پرواز ثامن الائمه
- پروژه بازرسی جوش ۲۰۱ واحدی تعاونی مسکن مهر ۷۲ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۹ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۳ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۸ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۴۷
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۹۹ واحدی تعاونی مسکن مهر ۶۱ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸۰ تنی فاز دوم حسینیه و مسجد خاوریها
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۰ واحدی تعاونی مسکن اداره کار مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۲۱ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۱۶
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۴۰ واحدی تعاونی مسکن مهر ۱۷ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۵۶ واحدی تعاونی مسکن مهر فرهنگیان احمد آباد مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۳۶۵ واحدی تعاونی مسکن مهر راه آهن ، فرودگاه و راه و ترابری مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۷۶ واحدی فاز ۳ تعاونی مسکن مهر ۲ و ۵ شهرستان فردوس
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰ واحدی تعاونی مسکن آینده سازان شهرستان سرایان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۰ واحدی تعاونی مسکن جوانان شهرستان کاخک
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۸۴ واحدی تعاونی مسکن مهر ۸۸ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۷۰ واحدی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۰۶ واحدی تعاونی مسکن مهر ۲ شهرستان بشرویه
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۳۸ واحدی تعاونی مسکن مهر شورای حل اختلاف مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۶۴ واحدی فاز ۲ تعاونی مسکن مهر ۲ و ۵ شهرستان فردوس
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۰ واحدی تعاونی مسکن بهزیستی شهرستان سرایان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۶ واحدی تعاونی مسکن کارکنان دانشکده الهیات مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۳۳ واحدی تعاونی مسکن ظفر طوس
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۹ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی طرح توسعه سینما هویزه
- بازرسی جوش اسکلت فلزی مجتمع و تالار پونک
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۴ واحدی تعاونی مسکن ارژنگ قوچان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۶ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۳۲ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۰ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۱ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۲ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۴۸ واحدی تعاونی مسکن مهر فاز ۱۳ کاشمر
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۸۸ واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان خلیل آباد فاز ۲
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۷۰ و ۸۰ واحدی تعاونی مسکن مهر شهرستان خلیل آباد فاز ۱ و ۲
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ساختمان پزشکان شهرستان رفسنجان
- بازرسی جوش اسکلت فلزی دانشکده پزشکی رفسنجان
- بازرسی جوش سازه فلزی شعبه مرکزی بانک قوامین شهرستان کاشمر
- بازرسی جوش سازه فلزی کارخانه شیر فجر آساک قوچان
- بازرسی جوش سازه فلزی ۷۴ واحدی تعاونی مسکن کارکنان توزیع برق مشهد
- بازرسی جوش سازه فلزی ۵۰ واحدی تعاونی مسکن مهر آزاد ۱۹۹ مشهد
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۱۲۰ واحدی تعاونی مسکن مهر طبیعت بردسکن
- بازرسی جوش اسکلت فلزی ۲۵ واحدی تعاونی مسکن کارمندان ایران خودرو
- انجام آزمایشهای غیر مخرب MT و UT بر روی سازه پلهای (۹ پل) عابر پیاده بلوار وکیل آباد مربوط به پروژه قطار شهری
  • ۷۵۰-واحدی
  • علی-آباد-کتول
  • نگارش
  • پایتخت
  • ghom
  • بیمارستان-بینا