عضویت ها


عضویت در انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا ASNT
 

عضویت در انجمن جوشکاری ایران
 

عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران
 

عضویت در انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان
 

عضویت در انجمن شرکت های بازرسی فنی ایران